ŞUAYİP PİŞKİN’İN ATEŞ SOYLU KELİMELER KİTABINDA GEÇEN MİTOLOJİK ÖGELER : ATEŞ


Abstract views: 33

Authors

  • AYŞEGÜL ELDEMİR KALE MİLLİ EĞİİTM

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10640574

Abstract

Araştırmanın amacı Şuayip Pişkin’in şiirlerine yansıyan ateş  imgesinin mitolojik temellerini belirlemek ve bu imgenin şiire kattığı anlamsal derinliği ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Şuayip Pişkin’in  2007 yılında basılan Ateş Soylu Kelimeler adlı kitabındaki şiirler incelenmiştir.   Bu çalışmada  Şuayip Pişkin’in şiirlerindeki  ateş kavramının  yaşam biçimi ve dünya ile olan ilişkisi mitolojik  çerçevede değerlendirilmiştir. Araştırmada  nitel araştırma yöntemi  benimsenmiştir. Ayrıca veriler doküman incelemesi tekniğiyle de incelenmiştir.  Araştırmanın sonucunda Şuayip Pişkin’in şiirlerinde Ateş İmgesinin mitolojik temellerinin olduğuna ulaşılmıştır.  Buna ek olarak ateş imgesinin mitolojik yansımalarının Şuayip Pişkin’in şiirlerine anlam zenginliği kattığı sonucu da elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında şiir ve mitoloji arasındaki ilişkinin şiirin anlam dünyasına katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerden yola çıkarak şiir incelemelerinde mitolojik unsurlara dikkat edilmesi ,şiirlerde kullanılan imgelerin mitolojik temellerin araştırılması gibi başlıca  öneriler de sunulmuştur.

References

Aksan, D. ( 1993 ). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara.: Şafak Yayınları

Bachelard, Gaston , ( 1995 ) ,Ateşin Psikanlizi, İstanbul : Bağlam Yayınları.

Balcı, Yunus, Tınkır O . ( 2017 ). Attilâ İlhan’in Şiirlerinde Mitik Unsurlar Yüksek Lisans Tezi. Denizli Pamukkale Üniversitesi.

Beydilli ,Celal . ( 2005). Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, İstanbul : Yurt Yayınları

Bozkurt, Bars, Cennet. ( 2013) . 1980-1995 Arası Türk Hikâyesinde Mitolojik Unsurlar, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

Coşkun, M. V ve Açık Önkaş, N. ( 2006 ). Fonetik Laboratuvarı Destekli Edebiyat Öğretimi, 6. International Educational Technology Conference. 19-21 Nisan 2006, Eastern Mediterranean University, KKTC.

Çetin, Nurullah. ( 2014) . Şiir Çözümleme Yöntemi, 12. Baskı, Ankara: Öncü Kitap .

Çoruhlu, Yaşar. ( 2000). Türk Mitolojisinin Anahatları (1. Baskı). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Çoruhlu,Yaşar . ( 2010). Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Ankara: Ötüken yayınları.

Eliade, Mircea ( 2005 ) . Dinler Tarihi-İnançlar ve İbadetlerin Morfolojisi ,(Çev.: Mustafa Ünal), Konya :Serhat Kitabevi

Eliade, Mircea İmgeler ve Simgeler. ( 1993). (çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara : Doğubatı Yayınları.

Eliade, Mircea. ( 1993). Mitlerin Özellikleri, (Çev.: Sema Rifat), İstanbul :Simavi Yayınları.

Elieade, Mircea .( 1991). Kutsal ve Dindışı. (Çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara : Gece Yayınları.

Kara Düzgün, Ülkü . ( 2017).Türk Mitolojisinde Ateş Kültü, Fatma Ahsen Turan, Meral Ozan (Ed.), Türk Mitolojisine Giriş (3. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Ögel Bahaeddin . ( 1993) .Türk Mitolojisi 1. C, Ankara :Türk Tarih Kurumu Yayınları,1993.

Özdemir, M.(2010) Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343 ,2010.

Özkırımlı, A. Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul: Cem Yayınevi, 5. Baskı.

Rosenberg, Donna . ( 2006 ).Dünya Mitolojisi. (Çev. Kolektif), Ankara: İmge Yayınevi

Sale, J. E., Lohfeld, L. H., Brazil, K, Revisiting The QuantitativeQualitative Debate, Implications For Mixed-Methods Research. Quality and Quantity, 36(1), 43-53.

Tökel, Dursun. ( 2000). Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar Şahıslar Mitolojisi.Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldırım, Ali , Şimşek, Hasan. ( 2008 ). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara, :Seçkin Yayıncılık

Published

2023-12-20

How to Cite

ELDEMİR KALE, A. (2023). ŞUAYİP PİŞKİN’İN ATEŞ SOYLU KELİMELER KİTABINDA GEÇEN MİTOLOJİK ÖGELER : ATEŞ. ASES INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURE, ART AND LITERATURE (ISSN: 3023-5480), 2(1), 85–95. https://doi.org/10.5281/zenodo.10640574

Issue

Section

Articles