M.Ə.SABİR SATİRALARININ İCTİMAİ-SİYASİ QAYƏSİ


Abstract views: 53 / PDF downloads: 19

Authors

  • Elman Quliyev

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10492321

Abstract

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində baş vermiş ictimai-siyasi proseslər milli şüurun oyanması və milli dirçəlişin formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərməyə başladı. Mövcud ictimai-siyasi vəziyyət Azərbaycanda ədəbi prosesin inkişafına təsirsiz ötüşməmiş, ədəbi cərəyan və yaradıcılıq metodlarının rəngarəngliyi şəraitində milli ədəbiyyatımız məzmun və forma baxımından yeni keyfiyyətlər qazana bilmişdir. Müxtəlif janrlardan istifadə yolu ilə hadisələrə müdaxilə və onların təsviri ədəbiyyatın mövzu dərəcəsinin genişlənməsində vacib amilə çevrildi. Roman, povest, hekayə və publisistikanın yeni tələblər daxilində inkişafı  bu mərhələdə yeni ədəbiyyatın ictimai-siyasi hadisələrə aktiv müdaxilə və münasibətini təmin etməyə başladı. Lakin həyat hadisələrinə fərqli münasibət və realist-siyasi dünyagörüşün formalaşmasına aktiv təsir baxımından epik-lirik istiqamət daha əhəmiyyətli rol oynayırdı. Bu dövrdə poetik formalardakı diferensasiya inqilabi satira və siyasi lirikanın inkişafına mühüm təsir göstərdi. Heç şübhəsiz, inqilabi-satirik şeirimizin banisi Mirzə Ələkbər Sabir bu dövrdə yaşayırdı və baş verən proseslərdən kənarda dayanmırdı. Mirzə Ələkbər Sabirin ədəbiyyata gəlişi ilə ədəbi proses yeni mərhələyə qədəm qoymuş və ədəbiyyat yeni ideya-estetik meyarlar daxilində inkişaf etməyə başlamışdır. Xalq həyatına yaxınlığı, kəskin ictimai mündəricəsi, bədii təsvir və ifadə vasitələrinin orijinallığı ilə seçilən Mirzə Ələkbər Sabir poeziyası sənətin varlığa estetik münasibəti anlamında yeni yaradıcılıq tipinə çevrilə bildi.

References

Məmmədov M. Sabir: Mübahisələr, həqiqətlər. Bakı, 1990

Məmmədov X. “Əkinçi”dən “Molla Nəsrəddin”ə qədər. Bakı, 1987

Mirəhmədov Ə. Sabir. Bakı, 1958

Müasirləri Sabir haqqında. Bakı, 1962

Novruzov T. Sabir ədəbi məktəbi. Bakı, 1992

Hophopnamə. 2 cilddə: I və II cildlər. Bakı, 2004

Zamanov A. Sabir və müasirləri. Bakı, 1973

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Quliyev, E. (2023). M.Ə.SABİR SATİRALARININ İCTİMAİ-SİYASİ QAYƏSİ. ASES INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURE, ART AND LITERATURE (ISSN: 3023-5480), 2(1), 40–43. https://doi.org/10.5281/zenodo.10492321

Issue

Section

Articles